Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a beiratkozási napokon szeretettel várom a szülőket gyermekükkel együtt. A jelentkezési lap letölthető, ha lehetséges kérem kitöltve hozzák magukkal.

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Szent Erzsébet Tagóvoda Beiratkozási rendje a 2023/2024. nevelési évre

Hirdetmény
3Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Szent Erzsébet Tagóvodája
beiratkozási rendjét a 2023/2024. nevelési évre
vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:
1) Beiratkozás időpontja:
2023. április 20. (csütörtök) 8.00 – 17:30 óra között, és
2023. április 21. (péntek) 8.00-17:30 óra között
2) A beiratkozás helye:
3508 Miskolc, Szeretet u. 5.
3) A nevelési év 2023. szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig tart.
4) Az óvoda működési területe Miskolc és vonzáskörzete.
5) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, így köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.
6) A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

a.) Be kell íratni minden gyermeket, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2023. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

b.) Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

c.) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 49. § (1) bekezdés). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

d.) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. /Nkt. 8§(2)/

e.) A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése).

f.) A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

7) A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek   hiányában a születési anyakönyvi kivonatot,
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
  • gyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
  • nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumot, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §),
  • a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást,
  • gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha van ilyen),
  • a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői es rehabilitációs bizottság javaslatát.
  • az óvoda jelentkezési lapját /letölthető az óvoda honlapjáról/
Amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű, kérjük hozza magával az erről szóló szakvéleményt.

8) Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a többiekkel együtt nevelhető gyengénlátó gyermekek, a többiekkel együtt nevelhető nagyothalló gyermekek.)

 9) Az intézmény az Alapító Okirat alapján fogadja a nemzetiségi nevelést igénylő gyermekeket.​​

10) Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A 3. életévét betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,szabálysértést követ el, mely pénzbírsággal sújtható.

11) Értesítés a döntésről
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.  Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2023. május 21.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.
Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen  a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül   a szülő Fenntartónak címzett, de az óvoda vezetőjének átadott kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést az Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdése és a 38. §-a alapján.
12) A hirdetmény az Nkt., valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján került összeállításra.
További felvilágosításért az intézmény vezetőjéhez, Harasztiné Kádár Ágnes (Miskolc, Szeretet u. 5. tel.: 06-46/555-318, E-mail-cím: gardonyiiskolamiskolc@gmail.com, www.gardonyikatolikus.hu) szíveskedjenek fordulni.
Miskolc, 2023.02.13.
Harasztiné Kádár Ágnes
intézményvezető
Palásthyné Horváth Andrea
                         tagóvoda vezető                     
SZERETETTEL VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET!
Miskolc hejőcsabai óvoda beiratkozás menüpontjának dekorációs képe - vidám gyerekek rajz
Kedves érdeklődők!

Óvodánk az átépítés idejére ideiglenesen a Gárdonyi Géza Katolikus Iskolába költözött
/Miskolc, Szeretet utca 5./

Elérhetőségünk: 30-109-8248

Hejőcsabai Óvoda • Szent Erzsébet Katolikus Óvoda